Header

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Als agrariër of eigenaar van landelijk of agrarisch vastgoed heb je in deze tijden behoefte hebt aan iemand die samen met jou je toekomst in kaart kan brengen. Iemand die zelf weet wat het is om boer te zijn en die overzicht heeft van de agrarische sector als geheel. Met een specialist agrarisch vastgoed van VBO haal je de kennis in huis om keuzes te kunnen maken.

Zoek makelaar/taxateur

Waarom een VBO-makelaar?

De gecertificeerde en betrokken VBO-leden worden permanent getoetst op hun vakkennis. Zij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, hun dienstverlening wordt gewaarborgd door de Beroeps- en gedragscode VBO. De VBO-makelaars en -taxateurs staan ingeschreven in kwaliteitsregisters SCVM, VastgoedCert en/of NRVT die strenge eisen aan inschrijving stellen. Op hun handelen wordt bovendien toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege: Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Waarom een taxateur kiezen met de REV-titel?

VBO is lid van TEGoVA, The European Group of Valuer Associations. TEGoVA ontwikkelt en beheert de European Valuation Standards (EVS), die aanhaken bij waardebegrippen en wetten die binnen Europa gelden. Alleen taxateurs bedrijfsmatig vastgoed die volgens EVS werken en voldoen aan de competentie-eisen van TEGoVA, kunnen in aanmerking komen voor de titel Recognised European Valuer (REV). Bij VBO word je gefaciliteerd om de REV-titel te behalen.

Veelgestelde vragen over landelijk en agrarisch vastgoed

Aan/Verkoop grond

Zoals u weet komt bij de transactie van losse percelen grond meer kijken dan op het eerste gezicht duidelijk is. Bestemmingsplannen, milieutechnische aspecten maar ook de betalingsrechten kunnen een rol spelen en van invloed zijn op een reële prijsstelling. Een gecertificeerd makelaar kent de problematiek rond grondtransacties. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar is deskundig en betrokken. Of u nu kiest voor een totaaladvies of enkele deeldiensten, uw wensen en mogelijkheden worden verwerkt in advies en begeleiding op maat. Op basis van duidelijke afspraken.

Van onderhandeling tot overdracht

De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kent de lokale markt en van toepassing zijnde normen en bepalingen. Dit leidt tot een marktconform advies voor een reële maximale prijs. Ook de onderhandelingen over de prijs en voorwaarden kunt u rustig aan hem of haar overlaten. Nadat overeenstemming is bereikt en de koopovereenkomst is opgemaakt, zal de VBO-makelaar de rechten en plichten, die aan de transactie zijn verbonden, uitvoerig met u doornemen. De notaris stelt tenslotte de akte van levering op. Het perceel is succesvol van eigenaar gewisseld.

Een agrarisch bedrijf kopen of verkopen

De landelijke en agrarische markt heeft met een complexe en regelmatig wijzigende regelgeving te maken. Bij de aan- of verkoop van een agrarisch bedrijf draait het vaak om meer dan de grond, inventaris en/of opstallen. Fiscale aspecten, betalingsrechten, maar ook bestemmingsplannen of bijvoorbeeld milieunormen kunnen een rol spelen. Of het nu om bedrijfsverplaatsing, bedrijfsuitbreiding of bijvoorbeeld bedrijfsopvolging gaat, een gedegen totaaladvies kan noodzakelijk zijn. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar is deskundig en betrokken. Uw eisen en mogelijkheden worden verwerkt in begeleiding op maat, op basis van duidelijke afspraken. Hij of zij zal echter uitsluitend of als uw aankoop- of als uw verkoopmakelaar optreden.

Aanbod en prijs

Aan de hand van zorgvuldig opgestelde criteria ontstaat een selectie van geschikte agrarische bedrijven die voldoen aan uw ambities. Dit aanbod wordt vervolgens getoetst aan lokale wetgeving, plannen, normen etc. Maar u kunt ook zelf een keuze maken uit het uitgebreide landelijk en agrarisch aanbod op VBO.nl.

Ook de landelijk en agrarisch VBO-makelaar die als uw verkoopmakelaar optreedt, maakt gebruik van de website VBO.nl om uw bedrijf onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Daarnaast maken zowel de aankoop- als verkoopmakelaar van VBO gebruik van elkaars netwerk om aanbodinformatie uit te wisselen. Voor het vaststellen van een marktconforme vraagprijs is een goede taxatie en een grondige kennis van de (lokale) markt vereist. Een te hoge vraagprijs kan niet alleen tot leegstand maar uiteindelijk ook tot een aanzienlijk lagere verkoopprijs leiden.

Bezichtiging en onderhandeling

De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan zowel de bezichtigingen als de onderhandeling coördineren en begeleiden. Tijdens de bezichtigingen worden zaken als uitbreidingsmogelijkheden, onderhoudsstatus van de inventaris en de opstallen doorgenomen. Ook een inspectierapport behoort tot de mogelijkheden.

Met een schat aan ervaring en hulp van de VBO-database weet de VBO-makelaar in hoeverre de vraagprijs reëel is. Ook de looptijd van vergelijkbare objecten is bekend. Dit is belangrijke informatie in het onderhandelingsproces en bepaalt mede de met u afgesproken onderhandelingsruimte.

Koopovereenkomst en overdracht

Nadat overeenstemming is bereikt, stelt de verkoopmakelaar de koopovereenkomst op. De aankoopmakelaar controleert deze en neemt daarin de met de klant overeengekomen bepalingen op. Uw agrarisch VBO-makelaar neemt de koopovereenkomst uitvoerig met u door om u te wijzen op uw rechten en plichten. Vervolgens stelt de notaris de akte van levering op waarna de sleuteloverdracht kan plaatsvinden.

Waarom een VBO-makelaar?

Dat een VBO-makelaar lid is van deze brancheorganisatie bied je een aantal voordelen:

Deskundigheid

  • Een VBO-makelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil
  • De VBO-makelaar kent de markt goed
  • Een VBO-makelaar adviseert over alle aspecten van verkoop of aankoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen
  • Een VBO-makelaar beschikt over een database met informatie. Daardoor kan hij uitstekend advies geven en onderbouwen

Betrouwbaarheid

  • Een VBO-makelaar gedraagt zich volgens de VBO-beroeps en gedragscode. Hij treedt niet op voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
  • Een VBO-makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.
  • Een VBO-makelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico’s loopt. Dat is ook in jouw belang.
(Ver)koop en (ver)huur van rechten

U kunt in aanmerking komen voor inkomenssteun in de vorm van betalingsrechten. Ook kunt u in het bezit komen van betalingsrechten door deze te kopen of te huren. Daarnaast kunnen aan uw agrarisch bedrijf en de grond niet alleen betalingsrechten maar ook productierechten verbonden zijn. Deze zijn bepalend voor het volume dat u mag produceren. Zo kunt u te maken hebben met dierrechten die bepalen hoeveel varkens of pluimvee u mag houden.

Overdracht van rechten

Zowel de betalingsrechten als dierrechten zijn dus medebepalend voor uw uiteindelijke inkomen. Kennis van de procedures en voorwaarden rond het verkrijgen van die rechten en de overdracht ervan, is dan ook uitermate belangrijk. Wat gebeurt er met deze rechten bij wijziging van de rechtsvorm van uw agrarisch bedrijf? En welke gevolgen zijn er voor een bedrijfsoverdracht- of splitsing, vererving of een samenvoeging? In hoeverre heeft u te maken met de 50% regeling als het gaat om uitbreiding van uw varkens- of pluimveebedrijf? Essentiële vragen die uw landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan beantwoorden.

Advies en begeleiding

De landelijk en agrarisch VBO-makelaar houdt ontwikkelingen en de zich steeds wijzigende agrarische wetgeving nauwlettend in de gaten. Zodat hij of zij u van een gedegen advies kan voorzien, ook op juridisch en fiscaal gebied. Daarnaast kan de VBO-makelaar u natuurlijk ook begeleiden bij de prijsbepaling, onderhandeling en overdracht. U bepaalt.

Bijstand bij onteigening, de Wvg, schade of hinder

Uw agrarisch eigendom moet verplicht worden verkocht ten behoeve van woningbouw, de aanleg van een bedrijventerrein of een weg, natuurontwikkeling, ontgronding etc.?

Binnen het Nederlands recht zijn afspraken gemaakt over onteigeningsprocedures en schadeloosstelling. Zo kan grond slechts dan onteigend worden als het algemeen belang ermee is gediend. En de gemeente moet de grond via een minnelijke regeling proberen te verwerven.

Het is belangrijk om altijd en tijdig bezwaar te maken tegen het ter visie gelegde onteigeningsplan. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan u bij de bezwaarprocedures en de minnelijke onteigening begeleiden. Hij of zij zal uw bezit op waarde weten te taxeren om tijdens de onderhandelingen tot een zo gunstig mogelijke financiële regeling te komen.

Is het niet tot een minnelijke schikking gekomen, dan zal gerechtelijke onteigening volgen. De VBO-makelaar kan u ook in dit traject ondersteunen. Samen met deskundige onteigeningsjuristen wordt een goede inschatting gemaakt van uw slagingskans in de onteigeningsprocedure.

De overheid is verplicht om de kosten voor deskundige bijstand te vergoeden als u voldoet aan de dubbele redelijkheidtoets. Dit betekent in de praktijk dat er gewoonlijk geen kosten zijn verbonden aan het inschakelen van een adviseur in een minnelijke of gerechtelijke onteigening.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Uw gemeente vestigt de Wet voorkeursrecht gemeenten op uw onroerend goed. Vaak wordt deze wet toegepast bij uitbreidingsplannen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Dat betekent dat u de grond bij verkoop eerst moet aanbieden aan de gemeente. Wat zijn de gevolgen van het niet meer vrijelijk kunnen verkopen van uw grond en opstallen? De agrarisch VBO-makelaar kan samen met u kijken hoe verstrekkend de gevolgen in uw situatie zijn en wat voor u reële verkoopprijzen zijn.

Schadeloosstelling

Ook indien u niet onteigend wordt, kunt u schade of hinder ondervinden als gevolg van overheidsbesluiten. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan u begeleiden bij procedures voor nadeelcompensatie en/of planschade. Uitgangspunt hierbij is dat de schadeloosstelling minimaal zo groot is als de waarde van het bezit. Daarbij worden ook zaken als waardevermindering van het bezit en andere bijkomende kosten als verhuiskosten of inkomensschade meegenomen. U kunt tot vijf jaar na het schadeveroorzakende besluit een claim indienen.

Taxatierapport

Bestemmingsplannen, milieu- of fijnstofnormen, de flora- en faunawet; steeds meer zijn deze zaken bepalend voor de weg die u met uw agrarisch bedrijf inslaat. Dit soort procedures, richtlijnen of plannen van de overheid of nutsbedrijven kunnen zowel van invloed zijn op de vestiging, exploitatie of uitbreiding van uw bedrijf. De agrarisch makelaar/taxateur van VBO is dan ook nauw betrokken bij de opstelling of wijziging want een project als Natura 2000 of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) hebben grote invloed op de waarde van uw bedrijf en uw toekomstplannen. Maar ook het weren van specifieke agrarische bedrijven uit een bepaald gebied, hebben verstrekkende gevolgen. De agrarisch makelaar/taxateur van VBO besteedt in het taxatierapport en advies uitgebreid aandacht aan eventueel relevante plannen of normen.

Waarom een VBO-taxateur?

Je staat voor een belangrijke financiële beslissing? Omdat je de waarde van een pand wilt weten voor een financiering? Bij zo’n vergaande beslissing zoek je zekerheid in de taxatie. Dat betekent alleen in zee gaan met een deskundige, betrouwbare taxateur. Een taxateur die kwaliteit levert en is aangesloten bij een brancheorganisatie. Een taxateur van VBO is zo’n taxateur.

VBO-taxateurs zijn gecertificeerd en geregistreerd bij het taxatieregister NRVT. Zij onderscheiden zich door hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. Dagelijks werken zij met provincies, gemeenten, ondernemers, opdrachtgevers en gebruikers.

Pachtovereenkomsten

Bij het aangaan van pachtovereenkomsten zijn duidelijke afspraken over de pachtprijs, pachtduur en periodieke pachtprijsaanpassingen uitermate belangrijk. Afspraken moeten correct worden vastgelegd om de verhoudingen tussen pachter en verpachter helder te houden. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan u bij de onderhandeling, opstelling en uitvoering van pachtovereenkomsten begeleiden.

Hij of zij stelt een marktconforme pachtprijs op en actualiseert de overeenkomst. De VBO-makelaar kan u ook het financieel beheer uit handen nemen door het innen van de pachtsommen inclusief de verrekening van zakelijke lasten. Ook pachtbeëindiging behoort tot de mogelijkheden. Maar ook voor complexere zaken als de verplaatsing van pachtgronden of een bedrijfsverplaatsing, is hij of zij uw vraagbaak.

Toeslag- en productierechten

De Pachtwetgeving en bijbehorende jurisprudentie vormen een zeer specialistisch vakgebied. Zeker als het om de problematiek met betrekking tot toeslag- en productierechten gaat. Welke percelen kunnen worden verpacht? En welke pachtconstructie kan hiervoor worden toegepast? Wat zijn dan de gevolgen van verpachten met betrekking tot mestbeleid en toeslagrechten? Het is uitermate belangrijk dat partijen bij het sluiten van zowel pachtovereenkomsten als beëindigingovereenkomsten, de grootste zorg aan de rechten besteden. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan u ook hierin terzijde staan.