Kwaliteit van VBO

Funderingsproblematiek

Het herkennen en aanpakken van funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning is soms een weg vol valkuilen als onvoldoende onderzoek gedaan wordt. Als men een huis koopt en pas later ziet dat er funderingsproblemen zijn, dan ontstaan grote problemen. Heeft de verkoper informatie achtergehouden? Waren funderingsproblemen bekend? Heeft de koper voldoende onderzoek gedaan? Aansprakelijkstellingen, een rechtszaak en nog meer kosten.

Het leed is voor sommige kopers en soms ook verkopers niet te overzien. Vooral houten funderingen en funderingen op staal in klei- en veengebieden zijn kwetsbaar. Onderzoek naar funderingen is nodig bij alle woningen gebouwd voor 1970 waarbij men gevoeglijk kan aannemen dat woningen uit de periode van voor 1800 tot 1945 tot de grootste risicogroep behoren. Droogstand van houten onderdelen van de fundering leidt tot paalrot.

Het aanbrengen van een nieuwe fundering onder een woning is een zeer kostbare ingreep, welke bij voorkeur samen met de andere eigenaren van een bouwkundige eenheid moet worden uitgevoerd, hetgeen nogal eens gezien het inkomen of andere verplichtingen niet of nauwelijks realiseerbaar is. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), hebben in samenspraak met de SPFN (Stichting Platform Fundering Nederland en de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) een brochure ontwikkeld om kopers, gemeenten en andere belanghebbenden te informeren over funderingsproblemen.

De ontwikkelde brochure geeft voldoende aanknopingspunten om duidelijk te krijgen bij (ver)koop welk type fundering onder de woning aanwezig is en/of de komende decennia mogelijk funderingsproblemen zijn te verwachten of al aanwezig zijn. Na archief-, funderings- en grondwateronderzoek heeft men de noodzakelijke informatie. Op basis van deze informatie kan al of niet besloten worden de koop door te laten gaan en een en ander vastgelegd worden in een funderingsparagraaf in het koopcontract waarbij verkoper ook nog gevrijwaard wordt van verdere aansprakelijkheid. De funderingsparagraaf is opgenomen in de brochure van de SPFN 'Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning?' 

Documenten en publicaties