Zekerheid in taxeren

U wilt de waarde kennen van uw bedrijfs- of beleggingsobject?
Of het nu om een relatief simpele of zeer complexe taxatie gaat, de bedrijfsmatig makelaar/taxateur van VBO Makelaar verzorgt een complete rapportage toegespitst op het doel van de taxatie. 

De bedrijfsmatig VBO-makelaar/taxateur is aangesloten bij brancheorganisatie VBO Makelaar. Hij of zij is gecertificeerd en geregistreerd bij het kwaliteitsregister SCVM. Dat betekent dat de VBO-makelaar/taxateur:

 • beschikt over een uitgebreide database van vergelijkbare bedrijfsobjecten
 • uitstekend op de hoogte is van de meest actuele marktontwikkelingen
 • wordt erkend door geldverstrekkende instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen etc.
 • het taxatierapport conform uniforme eisen en rekenmethodes wordt opgesteld.

Doel taxatie

De bedrijfsmatig VBO-makelaar/taxateur zal altijd als eerste naar het doel van de taxatie informeren omdat dit de rekenmethode en complexiteit van de taxatie bepaalt. Mogelijke doelen zijn:

 • de aan- of verkoop van een bedrijfsobject vrij van huur en gebruik
 • het vergelijken van de huidige huur met de markthuur of maximaal toegestane huur
 • het opstellen van uw jaarrekening
 • een commerciële herwaardering
 • een overname
 • een zogenaamde vaststellingsovereenkomst
 • kredietfacilitering
 • fiscale waarderingen bijvoorbeeld  bij de WOZ-beschikking of inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Rekenmethodes

Welke rekenmethode voor een taxatie wordt toegepast is mede afhankelijk van de aard van de geldstroom, de achtergrond en doel van de taxatie. Zo wordt voor het opmeten van oppervlakte en inhoud gebruik gemaakt van de uniforme NEN2580 norm. Bij een periodieke vastlegging van de waarde van een bedrijf conform de boekhoudkundige regels voor beleggers gaan de bedrijfsmatig makelaars/taxateurs van VBO Makelaar uit van:

 • de aanvangsrendement methode (NAR of BAR: netto of bruto aanvangsrendement) of
 • de DCF methode (discounted cashflow methode).

Om kosten voor onderhoud, veroudering en leegstand niet buiten beeld te houden, prefereert over het algemeen de NAR- boven de BAR-methode. Om de geldkasstromen en risico’s duidelijker in beeld te krijgen, wordt vaak de DCF methode gehanteerd. Wanneer de geldkasstroom bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername meer risico met zich meedraagt, kan de bedrijfsmatig VBO-makelaar/taxateur

 • de Operationele Cashflow methode inzetten. Hij of zij kan dan dieper op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming inzoomen.

Taxatie van een bedrijfsobject

Voor de taxatie van een bedrijfsobject heeft de VBO-makelaar/taxateur het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw bedrijfsobject nodig. Daarnaast kan hij of zij ook erfpachtgegevens, logboeken van installaties of een kopie van de huurovereenkomst of bepaalde vergunningen zoals een milieuvergunning nodig hebben. Afhankelijk van de situatie zal de makelaar/taxateur naar nog meer stukken vragen. In het taxatierapport wordt onder meer melding gemaakt van de:  

 • actuele marktsituatie
 • omgevingsfactoren en ligging
 • overheidsvoorschriften voor gebruik
 • rechten en plichten
 • oppervlakte en inhoud
 • status van onderhoud
 • functionele indeling
 • kwaliteit van de gebruikte materialen
 • energiezuinigheid en –maatregelen.