Aanpak landelijke piekbelasting

Aanpak landelijke piekbelasting

Welke opties zijn er?

Het kabinet wil de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De aanpak, die aanvullend is op het al bestaande stikstofbeleid, richt zich op zo’n 3.000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wat betekent dit voor jou als agrarisch ondernemer? VBO helpt je natuurlijk bij het maken van die lastige keuze. In deze blog de belangrijkste zaken op een rij.

Drempel
Hoeveel stikstofdepositie is er afkomstig vanuit mijn bedrijf en val ik daarmee onder de drempelwaarde? Het is de vraag die bij veel boeren en ongetwijfeld ook bij jou leeft. Via de AERIUS Check kun je anoniem berekenen of jij boven of onder de drempelwaarde zit. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je het invullen hiervan ingewikkeld vindt en daarom bieden wij via onze Agrarische Vastgoed-leden ondersteuning. Zie onderaan dit artikel.  

Ter verduidelijking: onder de aanpak piekbelasting vallen zowel industriële als agrarische bedrijven die binnen 25 kilometer van overbelaste natuur ten minste 2500 mol  stikstofdepositie per jaar veroorzaken. Val je onder deze piekbelasting? Dan ben je verplicht tot het maken van één van onderstaande keuzes.

Opties
Extensiveren, omschakelen, innoveren, overstappen, verplaatsen of stoppen; dat zijn in een notendop de keuzes voor jou. Je kunt hierbij een beroep doen op ondersteunende regelingen en (extra) begeleiding vanuit het Rijk. Sommige regelingen zijn reeds beschikbaar, andere nog niet. Alle regelingen zullen in aanloop tot april 2024 een periode tegelijkertijd beschikbaar zijn.  Wij als VBO informeren je daar te zijner tijd over.

  1. Extensiveren

Hierbij dien je meer grond te gebruiken voor dieren of minder dieren te houden. Eén van de ondersteunende maatregelen is de Nationale Grondbank. Het Rijk koopt dan op vrijwillige basis gronden aan om duurzame agrariërs te ondersteunen en ontwikkelruimte voor gebiedsprocessen te creëren.

Als tweede is er de Samenwerkingsmaatregel Veenweiden en overgangsgebieden die naar verwachting vanaf komend najaar beschikbaar is. Vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komen er dan subsidies vrij voor (samenwerkingsverbanden van) melkveehouders in en rond veenweidestreken en Natura 2000-gebieden.

  1. Omschakelen

Je hebt ook de keuze om te kiezen voor duurzame landbouw. De pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) loopt tot eind dit jaar en sinds 1 januari 2022 is al de werkkapitaalregeling van kracht waarbij het Rijk borg staat voor een deel van jouw lening bij een bank of financier.

  1. Overstappen

Voor het reduceren van stikstof kun je ook switchen naar een andere landbouwvorm, zoals akkerbouw, tuinbouw of bosbouw. Of starten in een geheel andere bedrijfstak. Er zijn verschillende regelingen die je daarbij kunnen helpen. Let op; de ondersteuning is afhankelijk van het type bedrijfstak waar je voor kiest.

  1. Verplaatsen

Op sommige plekken is natuurlijk meer ruimte voor landbouw dan in andere gebieden. Bodem- en waterkwaliteit verschillen per regio. Als veehouder kun jij subsidie aanvragen met de verplaatsingsregeling. Dan moet je wel voldoen aan de drempelwaarde. Eind 2023 volgt meer informatie over deze regeling. Een beroep doen op de Nationale Grondbank kan ook. Het Rijk koopt op vrijwillige basis grond aan, of hele bedrijven die geschikt zijn als alternatieve locatie voor ondernemingen die willen verplaatsen.

  1. Innoveren

Je kunt er ook voor kiezen slim te investeren in jouw bedrijf om de stikstofuitstoot terug te dringen. De regeling hiervoor is naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Via de zogeheten Sbv-investeringsmodule kun je als veehouder subsidie ontvangen voor de aanschaf van één of meer bewezen emissiearme stalsystemen of technieken op een veehouderijbedrijf.

  1. Stoppen

Wil jij jouw veehouderijactiviteiten beëindigen? Met de Lbv-plus (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting) kun je subsidie aanvragen van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024. Het gaat om bedrijven in de melkveehouderij, pluimveehouderij (kippen en kalkoenen), varkenshouderij en vleeskalverhouderij die onder de landelijke piekbelasting vallen.

Als je niet in aanmerking komt voor Lbv-plus, maar wel wil stoppen, dan zijn er andere opties. De Lbv staat open van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023. Als je niet in aanmerking komt voor de Lbv of Lbv-plus, kun je mogelijk wel een beroep doen op de Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB). Deze regeling wordt naar verwachting eind 2023 gepubliceerd.

Ondernemingsplan
Zelf een goed idee voor stikstofreductie? Dan kun je een ondernemingsplan indienen. Uitgangspunt is dat de plannen toekomstbestendig zijn en bijdragen aan de lokale doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat. Hiermee wil het Rijk voorkomen dat er geld gaat naar oplossingen die op lange termijn niet houdbaar blijken. Een zaakbegeleider kan ondersteunen in dit traject.

VBO-deskundigen
Kom jij als agrarisch ondernemer er niet meer uit en wil je jouw hart eens luchten? Behoefte om te sparren met een onafhankelijke VBO-specialist over een voorgenomen verkoop, verplaatsing of onteigening? Dan nodigen we je meer dan van harte uit om contact op te nemen met één van onze VBO-makelaar of taxateur bij jou in de buurt. Zij staan met beide benen in de praktijk en begrijpen jou als geen ander. Je kunt hen via deze pagina vinden. Of neem voor meer algemene vragen contact op met VBO-beleidsadviseur Zakelijk Vastgoed, Jan-Willem Pijper: ln.obv@repjip.melliw-naj.