Privacyverklaring

VBO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gildeweg 13
2632 BA Nootdorp
070-3458703
www.vbomakelaar.nl
ln.obv@ofni

Persoonsgegevens die wij verwerken

VBO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging, lid wilt worden, contact met ons zoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor het onderhouden van professioneel contact.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken.

Van (oud-)leden:

NAW-gegevens
Persoonlijke gegevens
Betaalgegevens
Gegevens over iemands loopbaan
Opleidingsniveau
Verenigingspecifieke persoonsgegevens

Van potentiële leden:

NAW-gegevens
Gegevens over iemands loopbaan
Opleidingsniveau

Van externe contacten:

NAW-gegevens
Gegevens over iemands loopbaan

Van personen die bij het klachtenbureau een klacht indienen:

NAW-gegevens
Persoonlijke gegevens
Gegevens in het kader van het klachtendossier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VBO verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u deze bijzondere persoonsgegevens ook niet aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een kopie ID-bewijs met daarop een Burgerservicenummer (BSN). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ln.obv@ofni, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VBO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het voeren van de ledenadministratie, waaronder het innen van contributie;
– Het onderhouden van professioneel contact in het kader van belangenbehartiging;
– Verzenden van onze digitale nieuwsbrieven en/of relatiemagazine Vastgoed Adviseur;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Voor de registratie van uw aanwezigheid bij VBO-evenementen, zoals de Ronde door Nederland;
– VBO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VBO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VBO) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

VBO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van (oud-)leden:

De persoonsgegevens van (oud-)leden worden gedurende het lidmaatschap bewaard en daarna nog zeven jaar.

Van potentiële leden:

De persoonsgegevens van potentiële leden worden bewaard zolang er sprake is van actief contact met de accountmanager. Daarna worden de persoonsgegevens nog één jaar bewaard.

Van externe contacten:

Persoonsgegevens van externe contacten worden bewaard zolang het contact loopt en/of iemand nog in functie is.

Van personen die bij het klachtenbureau een klacht indienen:

De persoonsgegevens van personen die een klacht indienen worden bewaard gedurende de klachtenprocedure en daarna nog zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

VBO deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan CRM-systeem Salesforce, of een bedrijf dat de Vastgoed Adviseur voor ons verspreidt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VBO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VBO uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

VBO deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VBO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VBO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Graag verwijzen we u door naar ons Cookie Beleid.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VBO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ln.obv@ofni.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
VBO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VBO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ln.obv@ofni

Wijzigingsdatum: 11-10-2019