Agrarisch vastgoed

Zoals u weet komt bij de transactie van losse percelen grond meer kijken dan op het eerste gezicht duidelijk is. Bestemmingsp ...

U kunt in aanmerking komen voor inkomenssteun in de vorm van bedrijfstoeslag. In deze bedrijfstoeslag zijn subsidies en slach ...

Bestemmingsplannen, milieu- of fijnstofnormen, de flora- en faunawet; steeds meer zijn deze zaken bepalend voor de weg die u ...

Uw agrarisch eigendom moet verplicht worden verkocht ten behoeve van woningbouw, de aanleg van een bedrijventerrein of een we ...

Bij het aangaan van pachtovereenkomsten zijn duidelijke afspraken over de pachtprijs, pachtduur en periodieke pachtprijsaanpa ...