Actualiteiten

Alles over de Wet kwaliteit incassodienstverlening

Law, Legislation, Document.

Vanaf 1 april 2024 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening van kracht, die incassodienstverleners verplicht om zich te registreren. Door middel van kwaliteitseisen wordt beoogd de kwaliteit van de incassodienstverlening te verbeteren. Als vereniging van makelaars en taxateurs hebben wij diverse vragen ontvangen over deze wet.

Hoewel makelaars een dienstverlenende rol hebben bij taxaties en vastgoedtransacties, valt incassodienstverlening niet onder onze lobby-agenda. In dit artikel zullen wij de belangrijkste punten van de wet benoemen.

Aanleiding

De wet is ontstaan vanwege problemen in de incassopraktijk, zoals ongerechtvaardigde vorderingen, het opstapelen van incassokosten en ongepaste en agressieve behandeling van personen met schulden. Met de Wet kwaliteit incassodienstverlening grijpt de regering in om de schuldenaar te beschermen tegen onbetrouwbare incassobureaus.

Kern van de wet

De Wet kwaliteit incassodienstverlening is van toepassing op bedrijven die zich bezighouden met het innen van buitengerechtelijke incasso’s namens in Nederland wonende derden. Hieronder vallen alle activiteiten buiten de rechtszaal om betaling te verkrijgen voor een geldschuld, inclusief het leggen van contact, verstrekken van informatie, behandelen van verweer, onderhandelen over betalingsregelingen en ontvangen van betalingen.

Zelfs het innen en doorbetalen van de eerste huur en waarborgsom valt hier strikt genomen onder. Met andere woorden: elke professionele stap die genomen wordt in het incassoproces van huur voor verhuurders moet voldoen aan deze wetgeving. Het incasseren van eigen vorderingen valt niet onder deze wet, maar wel wanneer vorderingen worden geïnd nadat ze zijn overgenomen van klanten (bijvoorbeeld door cessie).

Wat zijn de maatregelen die de Wet kwaliteit incassodienstverlening omvat?

Registratieplicht

Verrichters en aanbieders van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden die aan de wettelijke vereisten voldoen, moeten zich inschrijven in een incassoregister. Bestaande dienstverleners dienen vóór 1 april 2025 geregistreerd te zijn, terwijl nieuwkomers zich direct bij aanvang moeten registreren. Zonder registratie is het niet toegestaan om buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uit te voeren of aan te bieden.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn uitgesloten van deze registratieverplichting, omdat zij al gebonden zijn aan hun eigen beroepsethiek en tuchtrecht. Schuldenaars zijn niet verplicht om vorderingen of buitengerechtelijke incassokosten te betalen aan een niet-geregistreerd incassobureau of een bureau waarvan de registratie is geschorst. Justis, de screeningsautoriteit, zal het register van incassodienstverleners beheren en deze bureaus screenen.

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen zijn gericht op transparantie en duidelijkheid. Het moet helder zijn welke partij de incassowerkzaamheden uitvoert en wat de contactgegevens zijn. Het personeel van het incassobureau moet beschikken over een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), voldoende vakbekwaam zijn en regelmatig bijscholing krijgen. De te innen vordering moet gedetailleerd zijn gespecificeerd en alle wettelijke voorschriften moeten worden nageleefd. Schuldenaren en schuldeisers moeten correct worden behandeld en voorzien worden van eenduidige, volledige en juiste informatie.

De werkzaamheden moeten goed worden gedocumenteerd en het incassobureau moet beschikken over een klachtenregeling en aangesloten zijn bij een geschillenregeling. De Inspectie Justitie en Veiligheid zal toezicht houden op de naleving van deze eisen en kan handhaven bij overtredingen. Advocaten en deurwaarders vallen buiten dit toezicht; zij worden respectievelijk gecontroleerd door de Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast houden de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook toezicht op de incassomarkt.

Cumulatieregeling van de incassokosten

De wet bevat ook een regeling om de opeenstapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken. De incassokosten mogen maximaal 140 euro bedragen per zes maanden als de maandelijkse vordering of het termijnbedrag minder is dan 266,67 euro. Deze beperking van de incassokosten zal vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.